Gerdien Jansen Kindcoaching

Gerdien Jansen > algemene voorwaarden en privacyverklaring

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

Gerdien Jansen Kindcoaching is opgericht door Gerdien Jansen, gevestigd te Huissen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54024935
Ik richt me op het coachen van kinderen, jongeren, jong volwassenen (18+) en ouders, het geven van Rots & Watertrainingen aan kinderen en volwassenen, het geven van kinderyoga, het geven/organiseren van een theaterweek waar kinderen mogen groeien in vertrouwen en zichzelf zijn, alsmede het geven/organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

 

Uitleg

Ik/mijn:
Gerdien Jansen
Jij/jou(w)/je/u(w):
ouders  van het kind dat ik mag begeleiden, of de jong volwassene


Diensten

Alle mijn diensten zijn gericht op inzicht, bewustwording en groei. Dit geldt zowel voor de ouders, de jongere, als het kind. Ouders/jong volwassenen , passen dit naar eigen inzicht toe en/of helpen hun kind bij zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.
Ik kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

 

Overeenkomst

Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik verplicht mij tot maximale inspanning. Dat verwacht ik ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.

Is het doel behaald, dan is het traject rond.
Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.

Zie ik in de samenwerking dat het proces niet meer klopt, dan bespreek ik dat met je en kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

 

Coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ik kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Mijn advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door mij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Vergoeding aan ouders of de jong volwassene, kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn aansprakelijkheidsverzekering.

Voor lichamelijke- en psychische klachten, raad ik aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Vertrouwelijkheid

Ik ben verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, vraag ik altijd eerst toestemming aan de ouders.
Indien kinderen mij vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij mij, tenzij ik inschat dat het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan ben ik verantwoordelijk om ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te beschadigen.
Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.
Het kan zijn dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

Regels rondom afspraken

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat het kind gebracht wordt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer opgehaald wordt. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder(s) bij de coaching/begeleiding is/zijn, is dit geen enkel probleem en zelfs wenselijk.
Na een begeleidings- of coachingsmoment is er eventueel kort gelegenheid om vragen te stellen en of een en ander te bespreken.

Tijdens een evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitgebreid besproken.

Verslaglegging

Indien jullie dit wensen, maak ik van de begeleidings- coachingsmomenten een uitgebreid verslag dat tevens als overdracht naar school, huisarts en/of psycholoog/kinderarts kan dienen. Je kiest er zelf voor of je hier gebruik van wil maken.
Aantekeningen die ik maak tijdens de begeleiding/coaching vernietig ik na het evaluatiegesprek. Verslaglegging bewaar ik in mijn administratie en zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden worden verstrekt.

Verhindering

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten. Je betaalt dan 25 euro. We overleggen samen indien er sprake is van overmacht en ziekte.

 

Rots & Water
De Rots & Watertraining voor kinderen is een traject van tien weken. De factuur wordt vooraf verstuurd. Indien er sprake is van verhindering is er een mogelijkheid om op een ander tijdstip de les in te halen. Lukt dit niet, dan vervalt deze mogelijkheid. De betaling van de training is altijd voor de gehele training en niet voor losse lessen.

 

Kinderyoga

Als de afspraak voor de kinderyoga les binnen 24 uur wordt afgemeld, of de les wordt vergeten, dan bereken ik de les. Ook hier overleggen we samen indien er sprake is van overmacht en ziekte.

 

Tarieven

De tarieven staan vermeld op mijn website (www.gerdienjansen.nl) of zijn op te vragen bij mij. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Uitzondering hierop is de aanvraag van bedrijven die btw-plichtig zijn.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer blijkt dat meer tijd nodig is, dan maken we een vervolg (bel)afspraak die ik in rekening zal brengen onder het tarief van oudercoaching-/begeleiding.

 

Betaling

Er wordt wekelijks achteraf gefactureerd (uitzondering hierop is de Rots & Watertraining), ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. Je betaalt binnen de aangeduide termijn van 21 dagen. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en een aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.

Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Er mag in termijnen (maximaal 12) worden betaald. Hierover betaal je geen extra kosten.

 

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Dit gesprek bereken ik als orderbegeleiding-/coaching.

 

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Gerdien Jansen Kindcoaching, gevestigd te Huissen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54024935

Persoonsgegevens

 

- Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

 

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 

- Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

 

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

- Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

 

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

 

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

 

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

 

 

 

© 2019 Gerdien Jansen Kindcoaching

KvK nr. 54024935